Avís legal

 

  1. Dades identificatives

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació (les “Condicions Generals d’Ús”) regulen l’accés, la navegació i l’ús d’aquesta pàgina web ubicada sota el domini https://aguaribay-bcn.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) , propietat de Llavor SCP, societat civil privada, amb domicili social al carrer Taulat número 95, local, 08005 Barcelona i amb C.I.F. número J66522152.

  1. Condicions Generals d’Ús

L’ús dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc Web o d’altres pàgines web redirigits a aquest Lloc Web (d’ara endavant, conjuntament “el Lloc Web”) estan subjectes al present Avís Legal i Condicions Generals d’Ús del Lloc Web. Lloc web.

  1. Objecte

Les presents Condicions Generals d’Ús tenen com a finalitat regular l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web per part de l’usuari, sense perjudici que Llavor SCP es reserva el dret a modificar-ne la presentació, configuració i contingut, així com les condicions requerides per al seu accés i /o utilitzar. S’entén per Usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui, consulti i utilitzi el Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”). En accedir, navegar, consultar o utilitzar el Lloc, l’Usuari accepta aquestes Condicions Generals d’Ús.

Són aplicables durant tot l’ús del Lloc Web per part de l’Usuari.

La versió de les Condicions Generals d’Ús publicada al Lloc Web és l’única versió aplicable i oposable a l’Usuari fins que una nova versió la substitueixi. Llavor SCP es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals d’Ús en qualsevol moment, que entraran en vigor a partir de la seva publicació al Lloc Web.

Si alguna disposició d’aquestes Condicions Generals d’Ús fos o s’hagués de considerar invàlida respecte a qualsevol disposició legal present o futura, es considerarà no escrita, sense que això afecti la validesa de la resta de disposicions d’aquestes.

  1. Enllaços

Queda totalment prohibit l’establiment per part dels Usuaris de qualsevol enllaç a tot o part del Lloc Web, llevat que es comptin amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Llavor SCP.

Llavor SCP és lliure de rebutjar aquesta autorització sense haver de justificar de cap manera la seva decisió. En el cas que Llavor SCP atorgui la seva autorització, aquesta serà, en tot cas, únicament temporal i podrà ser retirada en qualsevol moment, sense que Llavor SCP sigui obligatòria de justificar la seva decisió.

En qualsevol cas, qualsevol enllaç o comentari degradant haurà de ser eliminat a petició de Llavor SCP. Si la situació ho requereix, Llavor SCP podrà decidir eliminar l’enllaç sense previ avís a l’Usuari.

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web. Llavor SCP no ha revisat tots els llocs web que puguin estar enllaçats amb els seus i no es fa responsable del contingut dels llocs web de tercers als quals es realitzin enllaços. Per tant, cada usuari accedeix al contingut d’aquests llocs web de tercers sota la seva responsabilitat exclusivament.

La presència d’enllaços a pàgines web de tercers no implica de cap manera que Llavor SCP n’aprovi el contingut ni accepti cap responsabilitat pel contingut o l’ús d’aquells altres llocs web. Llavor SCP no serà responsable de cap contingut erroni o inexact, difamatori, abusiu, calumniós, fals, obscè, pornogràfic o blasfem en cap d’aquests llocs web de tercers.

  1. Normes d’ús del lloc web

En accedir, navegar i utilitzar el Lloc Web, l’Usuari es compromet a:

– notificar immediatament a Llavor SCP qualsevol mal funcionament del lloc web;

– utilitzar el lloc web d’acord amb l’ordre públic, de bona fe, de manera no abusiva o il·legal;

– no utilitzar mitjans que puguin limitar l’ús pacífic del lloc web per part d’un tercer;

– no utilitzar el lloc web per amenaçar, assetjar, perseguir, abusar o violar els drets de Llavor SCP o de tercers;

– no interceptar ni intentar interceptar dades personals de tercers;

– no comercialitzar la totalitat o part dels serveis oferts per Llavor SCP;

– no desactivar, manipular, desmuntar o interferir de cap manera en el Lloc Web que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l’ordinador d’un tercer.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l’Usuari pot comportar l’adopció per part de Llavor SCP de les mesures oportunes protegides per la Llei i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense possibilitat de cap indemnització pels danys i perjudicis causats.

  1. Gestió de llocs web

Per a la correcta gestió del Lloc Web, Llavor SCP podrà en qualsevol moment:

– suspendre, modificar, restringir o interrompre, de manera temporal o definitiva, l’accés, la navegació, l’ús, l’allotjament i/o la descàrrega dels continguts i/o l’ús dels serveis del Lloc Web, amb o sense previ avís, sense la possibilitat de l’Usuari. exigir qualsevol indemnització per aquesta causa;

– eliminar qualsevol informació que pugui pertorbar el funcionament del lloc web o que infringeixi les lleis nacionals o internacionals;

– suspendre el lloc web per realitzar operacions de manteniment.

  1. Responsabilitat

Llavor SCP es compromet a fer tot el possible per garantir la disponibilitat dels serveis oferts al Lloc Web.

Tanmateix, Llavor SCP no serà responsable de:

– quan el lloc web sigui incompatible o funcioni malament amb determinats programes, configuracions, sistemes operatius o equips de l’usuari;

– en cas de tall d’electricitat;

– en cas d’absència o de respostes incompletes de l’Usuari a les sol·licituds d’informació del lloc web;

– en cas de comunicació d’informació errònia o falsa per part de l’Usuari a les sol·licituds del Lloc Web.

L’Usuari declara conèixer bé els perills d’Internet, les seves característiques i els seus límits, i en particular reconeix i coneix el següent:

– de les possibilitats de suspensió o impossibilitat d’accés al lloc web;

– que la transmissió de dades a Internet només es beneficia d’una relativa fiabilitat tècnica, i és probable que estigui subjecta a saturació en determinades hores del dia;

– que les dades que circulen per Internet no estiguin protegides contra una possible apropiació indeguda;

– que el lloc web pot estar objecte d’intrusions i atacs no autoritzats per part de tercers de qualsevol tipus.

Llavor SCP no es fa responsable d’això.

L’equip utilitzat per l’Usuari per connectar-se al Lloc Web és sota la seva exclusiva responsabilitat. L’Usuari ha de prendre totes les mesures adequades per protegir el seu equip i les seves pròpies dades, en particular contra els ciberatacs.

Llavor SCP assumirà les conseqüències dels danys i perjudicis que li siguin directament imputables en el marc de l’execució d’aquestes Condicions Generals d’Ús. No obstant això, Llavor SCP no es fa responsable en cas d’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús per part de l’Usuari o en cas de força major.

L’Usuari es compromet a indemnitzar i mantenir indemne a Llavor SCP de qualsevol acció o reclamació d’un tercer que sorgeixi en relació amb l’ús del Lloc Web, la informació transmesa a Llavor SCP o l’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús. En aquest sentit, l’Usuari en qüestió serà responsable de tots els danys en què pugui incórrer Llavor SCP, així com dels costos i honoraris legals en què incorri Llavor SCP. Llavor SCP informarà l’Usuari al més aviat possible de qualsevol reclamació o acció legal.

Llavor SCP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència de continguts il·lícits, il·lícits, contraris a la llei o que pogués suposar una vulneració de drets de tercers, haurà de comunicar-ho immediatament a Llavor SCP perquè procedirà a adoptar les mesures oportunes. .

Llavor SCP no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de la informació publicada al Lloc Web procedent de fonts diferents a la mateixa i no assumirà responsabilitat pels danys hipotètics que poguessin derivar-se de l’ús d’aquesta informació.

  1. Drets de propietat intel·lectual

Llavor SCP és titular o, si s’escau, disposa de les corresponents llicències sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual del Lloc Web, així com de tots els continguts que s’hi ofereixen, inclosa la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, etc. marques registrades, gràfics, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquest.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i ús del Lloc Web per part de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de Llavor SCP. L’Usuari només té dret a utilitzar els continguts del Lloc Web en un entorn estrictament domèstic i amb l’única finalitat d’utilitzar aquest Lloc Web, d’acord amb les presents Condicions Generals d’Ús.

Totes les tecnologies, informació, dades, documents, fórmules comunicats per Llavor SCP a l’Usuari en el marc de l’accés, navegació i ús del Lloc Web, així com totes les marques, logotips, noms comercials, fotografies i qualsevol altre signe distintiu que apareguin en el Lloc Web, serà propietat exclusiva de Llavor SCP. L’Usuari només té un dret personal, no exclusiu i intransferible d’utilitzar el Lloc Web.

Queda totalment prohibida la reproducció, representació, modificació, còpia, transformació, distribució, utilització o adaptació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de tota o part de la propietat intel·lectual de Llavor SCP sense el seu consentiment previ, exprés i escrit.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars dels drets dels continguts que l’Usuari trobi al Lloc Web, així com la informació inclosa en els continguts oferts al Lloc Web.

El no exercici o execució per part de Llavor SCP d’accions legals en tenir coneixement de qualsevol ús no autoritzat del Lloc Web no constituirà una renúncia a les mateixes, llevat que el vostre reconeixement i acord per escrit.

  1. Reclamacions i assistència tècnica

Per a qualsevol informació o queixa relacionada amb el funcionament del Lloc Web, es convida a l’Usuari a dirigir la seva pregunta o reclamació a la següent adreça de correu electrònic: aguaribaybcn@gmail.com.

  1. Llei aplicable i jurisdicció competent

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web, serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​​​i també, si escau, als Jutjats d’Arbitratge de Consum o similars als quals Llavor SCP estigui adherida en el moment de la controvèrsia.

 

Desplaça cap amunt
Reservas