Política de privadesa

 1. Preàmbul

Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el ” RGPD”) estableix el marc legal aplicable al tractament de les dades personals.

L’accés i navegació pel Lloc Web, el domini del qual és https://aguaribay-bcn.com/ (en endavant, el “Lloc Web”), o la utilització dels seus serveis, impliquen un tractament de dades de caràcter personal de persones físiques per part de l’empresa Llavor. SCP (d’ara endavant, “Llavor SCP”) d’acord amb el RGPD.

Aquestes persones físiques seran denominades d’ara endavant “Usuaris”.

 1. Objecte

Aquesta política de privacitat proporciona informació sobre el tractament de les dades personals dels Usuaris del Lloc Web, seguint el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades.

Així, aquesta política de privacitat té com a finalitat satisfer l’obligació de Llavor SCP de facilitar informació als Usuaris sobre les seves dades personals, així com informar-los dels seus drets i obligacions en relació amb el tractament d’aquestes dades.

 1. Responsable del tractament
 • Titular: Llavor SCP
 • Domicili social: Calle Taulat número 95, local, 08005 Barcelona
 • C.I.F.: J66522152
 • Telèfon: +34 933 00 37 90
 • Correu electrònic: aguaribaybcn@gmail.com
 1. Finalitats del tractament de dades personals

Llavor SCP tractarà les dades dels Usuaris i de les persones que es posin en contacte amb el restaurant Aguaribay amb les següents finalitats concretes:

 • Utilitzar el Lloc Web i gestionar la contractació de serveis que es realitza a través del Lloc Web;
 • Gestionar les reserves de clients i usuaris;
 • Enviar comunicacions electròniques per correu electrònic o per SMS als Usuaris sobre esdeveniments, notícies i novetats del restaurant Aguaribay, pertanyent a Llavor SCP;
 • Enviar informació comercial i/o promocional relacionada amb els serveis que ofereix Llavor SCP i de valor afegit per als Usuaris, llevat que s’indiqui el contrari o l’Usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment;
 • Analitzar com millorar els serveis que presta als Usuaris, així com desenvolupar i millorar les característiques del servei que ofereix;
 • Utilitzar la informació amb finalitats estadístiques per analitzar el comportament i tendències dels Usuaris, per entendre com els Usuaris utilitzen el Lloc Web, gestionar i millorar els serveis oferts, inclosa la possibilitat d’afegir nous serveis;
 • Complir amb les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.
 1. Categories de dades tractades

D’acord amb les finalitats esmentades, Llavor SCP tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, adreça postal, codi postal, número de telèfon;
 • contingut del missatge;
 • Dades de trànsit i ubicació;
 • metadades de comunicacions electròniques;
 • Dades financeres o bancàries.

L’Usuari garanteix que les dades facilitades són veraces, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta que disposa del seu consentiment i es compromet a cedir la informació continguda en aquesta clàusula, eximint Llavor SCP de qualsevol responsabilitat al respecte. No obstant això, Llavor SCP podrà realitzar comprovacions per comprovar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda corresponents, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

 1. Bases legals del tractament

El tractament de les dades dels Usuaris es realitza d’acord amb les següents bases legals:

 • Complir amb les obligacions precontractuals i executar la relació contractual;
 • Complir amb l’interès legítim de Llavor SCP;
 • Complir amb les obligacions legals;
 • Consentiment explícit per a la comunicació de dades de l’Usuari a tercers amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials;
 • Consentiment explícit per atendre la sol·licitud de servei de l’Usuari.
 1. Destinataris de dades

Les dades podran ser comunicades a tots els empleats de Llavor SCP, als seus socis comercials, tècnics, proveïdors o tercers independents, així com a organitzacions, autoritats i òrgans judicials quan Llavor SCP estigui obligada legalment o quan aquesta comunicació de dades sigui obligatòria. necessaris per complir amb les obligacions legalment establertes, les condicions generals o altres acords, així com per protegir els drets o béns de Llavor SCP o de l’Usuari.

 1. Data retention periodPeríode de conservació de dades

Llavor SCP conserva les dades només durant el temps necessari per dur a terme les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que els Usuaris no revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, si escau, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Llavor SCP conserva les dades personals durant l’execució i manteniment de la relació comercial establerta després de la sol·licitud de serveis per part de l’Usuari.

Transcorreguts els terminis establerts en aquesta política, les dades seran eliminades.

 1. Drets dels Usuaris respecte a les seves dades personals

Els usuaris del Lloc Web tenen dret d’accés, rectificació, supressió, dret a limitar el tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Podeu exercir aquests drets enviant una carta a la següent adreça de correu electrònic: aguaribaybcn@gmail.com o a la següent adreça postal:

LLAVOR SCP

Calle Taulat número 95, local, 08005 Barcelona

 1. Dret dels Usuaris a presentar una reclamació davant l’AEPD

S’informa als usuaris del seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, concretament, a Espanya, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, l'”AEPD”), quan l’Usuari consideri que Llavor SCP ha vulnerat els drets que li són reconeguts. per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 1. Gestors de tractament

Llavor SCP informa als Usuaris que pot implicar qualsevol responsable de la seva elecció en el tractament de les seves dades personals.

En aquest cas, Llavor SCP vetllarà perquè el responsable del tractament compleix les seves obligacions d’acord amb el RGPD. Llavor SCP es compromet a signar un acord per escrit amb tots els seus responsables de tractament i imposa als responsables les mateixes obligacions de protecció de dades que se li imposen.

 1. Transferències internacionals de dades personals

Llavor SCP no té cap intenció de transferir les dades personals dels Usuaris fora de les fronteres de la Unió Europea.

 1. Incompliment de dades personals

En cas d’incompliment de la seguretat de les dades personals dels Usuaris, Llavor SCP es compromet a comunicar-ho a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en les condicions imposades pel RGPD.

 1. Modificacions

Aquesta política de privacitat pot ser modificada o modificada en qualsevol moment, especialment en cas de novetats legals o jurisprudencials, decisions i recomanacions de l’AEPD o canvis d’ús.

Qualsevol nova versió d’aquesta política es donarà a conèixer als Usuaris a través de qualsevol mitjà de comunicació escollit per Llavor SCP, inclòs electrònicament.

 1. Informació adicional

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb Llavor SCP a la següent adreça de correu electrònic: aguaribaybcn@gmail.com.

 

Desplaça cap amunt
Reservas